Ejerhistorie

Dønnerup var en landsby, som nævnes første gang i 1199 under navnet "Dindethorp". I 1688 fandtes 12 gårde i byen og et par huse.

Efter kongelig bevilling lod Peder Benzon landsbyen nedbryde i 1730, og på landsbymarkerne oprettede han herregården Benzonslund. Ved sin død i 1735 ejede han i hvert fald syv godser, hvoraf han både havde ladet Benzonslund, Benzonseje og Benzonsdal opkalde efter sin slægt.

Efter Benzons død forsøgte arvingerne flere gange forgæves at bortauktionere gården. Det lykkedes først to år senere, da den 22-årige Hans Henrik von Eickstedt købte gården. Senere blev von Eickstedt kendt som en af lederne ved hofrevolutionen mod Struensee, der havde overtaget regeringsmagten fra den sindssyge kong Christian VII (1749-1808).

For sin medvirken blev von Eickstedt tildelt en stor pengebelønning. Han udnævntes derefter til ridder af Dannebrogsordenen og fik embeder som general af kavaleriet, kommandør for livgarden til hest og kommandant i København.

Poul Christian von Stemann købte i 1791 Benzonslund. Han gjorde stor karriere ved hoffet og endte i 1827 som præsident for Danske Kancelli. Som godsejer var han i tidens ånd meget interesseret i at forbedre bøndernes vilkår. Allerede i 1800 afstod Stemann Benzonslund til Johannes Meldahl, der kun besad gården i seks år, hvorefter Cecilius Andreas Ulrik Rosenørn overtog gård og gods.

Rosenørn fik fire børn, mens han boede på Benzonslund, heraf den senere kultusminister Ernst Emil Rosenørn, der blev født på gården i 1810. Børnene var dog unge, da Rosenørn døde, og Benzonszlund blev solgt til Bertha Adeler i 1820. Enkefru Adeler købte Benzonslund med det formål at få genoprettet det tidligere baroni Adelersborg (nuværende Dragsholm slot). Det lykkedes i 1843, hvor det nye baroni kom til at omfatte herregårdene Benzonslund og Adelersborg.

Allerede i 1839 havde Adelers barnebarn Bertha Henriette Frederikke Løvenskjolds mand, Georg Frederik Otto von Zytphen-Adeler, overtaget driften af Benzonslund samt bestyrelsen af godset. Han var året før blevet optaget i den danske adelsstand, hvor han fik tilføjet navnet Adeler. I 1843 overtog von Zytphen-Adeler godset, hvorefter han viste sig som en foregangsmand i landbruget. Han var blandt de første, der brugte dampkraft og dyrkede roer efter større målestok. Tilmed afløste han hoveriet (bøndernes arbejdsafgift), drænede markerne, forbedrede skovens drift og solgte en stor del af fæstegårdene til selveje. I 1867 fik han kongelig bevilling til at omdøbe gården Dønnerup efter den oprindelige landsby, som gården var opstået ud af. 

Ved baroniets afløsning i 1925 blev Dønnerup solgt til Aage Hastrup, i hvis familie gården nedarvedes indtil 1994.

Dønnerup er ejet af Dønnerup A/S, som også driver herregården Aunsøgaard.

Gårdens stamdata gennem tiden

Dønnerup

Dønnerup
Dønnerupvej 18
4450 Jyderup
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Holbæk
-
1276 ha 
 - ager 173 
 - eng 219 
 - skov 809 
 - andet 75 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Avnsøgaard ejes og drives af Dønnerup Gods
Dønnerup A/S
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk