Ejerhistorie

Kirstineberg stammer fra slutningen af 1700-tallet. På det tidspunkt manglede den danske stat midler, og derfor blev store dele af Kronens besiddelser solgt. Krongodset på Falster blev ved en auktion i 1766 solgt i otte dele, som hver svarede til en herregård med tilhørende bøndergods. Parcel nummer 7 blev købt af H. Tersling og P. Thestrup, som opførte herregården Vennerslund. Allerede i 1773 blev der dog opført endnu en herregård, da bønderne klagede over den lange vej til deres hoveripligtige arbejde, som de skulle udføre som betaling for brug af fæstegården.

Denne nye herregård blev kaldt Kirstineberg efter Terslings hustru Kirstine. Tersling døde i 1785, og fire år senere blev enken Kirstine Tersling eneejer af både Vennerslund og Kirstineberg, hvorefter hun giftede sig påny med Jacob Edvard Colbjørnsen. I en ægtepagt mellem de to blev det fastslået, at Kirstine Terslings søn fra første ægteskab, Jørgen Tersling, skulle arve Vennerslund, mens Kirstineberg skulle gå til familien Colbjørnsen. Således kunne H. Chr. Colbjørnsen overtage Kirstineberg i 1806, hvor han hurtigt forøgede hovedgårdens jorder ved nedlæggelse af bøndergårde. På denne måde forsvandt alle bondegårde i landsbyen Kraghave.

I 1845 solgte H.Chr. Colbjørnsen Kirstineberg til Peder Estrup, der oprettede en ny gård ved navn Pandebjerg ud af en del af Kirstineberg. Peder Estrup var en virksom herre, og han drev sine to gårde sammen. Han døde dog allerede tre år efter sin overtagelse af Kirstineberg, hvorefter gårdene gik i arv til hans bror J.B.S. Estrup, den store godsejer og senere danske konseilspræsident.

Begge gårde videresolgtes til Therman Ø. Hillerup, som foretog yderligere opdelinger. Pandebjerg blev solgt 1854, men inden da var Kirstineberg blevet delt, da den sydlige og vestlige del af jorden var kommet under en forpagtergård med navnet Ny Kirstineberg. Den oprindelige gård, som blev den mindste af de to parceller, blev derved kendt under navnet Gammel Kirstineberg. I 1863 fandt den endelige adskillelse mellem Gammel Kirstineberg og Ny Kirstineberg sted, da den daværende ejer Therman Ø. Hillerup døde, og de to gårde fik hver sin nye ejer.

Victor Hillerup erhvervede Gammel Kirstineberg, og han blev efterfulgt af sin søn Aksel Hillerup. Aksel Hillerup drev Gammel Kirstineberg med stor dygtighed indtil sin død i 1935.

Tre af de fire herregårde, som stammer fra det falsterske krongods parcel nummer 7 ved udstykningen 1766 - nemlig Vennerslund, Pandebjerg og Gammel Kirstineberg, er i 2013 gået sammen i et fælles produktionsselskab under navnet Guldæbler.

 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammel Kirstineberg

Gammel Kirstineberg
Kraghave Gaabensevej 97
4800 Nykøbing F
Hovedbygningen er opført 1773
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-

landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
Gammel Kirstineberg blev skilt fra Ny Kirstineberg i 1863. SGS angiver hverken hovedgårdens eller godsets areal, men derimod de navnene på de underliggende gårde
Lars Hvidtfeldt, Linnéa Treschow
SGS 2011, kirstineberg.dk, ois.dk, Roussell, bd. 6, s. 41-46
Museum Lolland-Falster
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk