Ejerhistorie 

Hvor Giesegaard i dag ligger, lå indtil 1670´erne en landsby ved navn Skivede bestående af to gårde. Denne landsby tilhørte Kronen frem til 1668, hvor Frederik IV (1609-1670) byttede jorden således, at den kom i Frederik Gieses eje.

Frederik Giese var af borgerlig stand og kom oprindeligt fra Husum. Han havde udover Skivende erhvervet andre fæstegårde i området, og i 1683 nedlagde han de to gårde i Skivende, og oprettede her herregården Giesegaard. Frederik Giese døde i 1693, hvorefter hans enke, Margrethe Elisabeth Schönbach, og sønnen, Christoffer Joachim Giese, overtog gården. Christoffer Joachim Giese døde i 1719, hvorefter hans moder på grund af økonomiske problemer måtte overdrage Giesegaard til sin kreditor, adelsmanden Christian Scavenius.

Christian Scavenius besad kun gården i en kort periode, da han allerede i 1720 videresolgte gården til Christian Carl Gabel. Han var af en holstensk-dansk embedsmandsslægt, som var blevet adlet i 1664. Under Christian Carl Gabels ejertid voksede Giesegaards godsbesiddelser betydeligt. Han opkøbte store jordområder, hvilket altså betød, at Giesegaard blev et betydeligt godskompleks. Hans opkøb havde dog sat ham i økonomiske problemer, hvilket medførte, at han i 1726 var nødsaget til at låne penge af grevinde Anna Sophie Schack Rantzau, der var enke efter grev Hans Schack til Schackenborg. I 1736 blev lånene opsagt, og Giesegaard kom herefter til enkegrevinden.

Grevinde Anna Sophie Schack Rantzau ejede foruden Giesegaard adskillige andre gårde. Op gennem 1750'erne opkøbte grevinden flere fæstegårde. Ved Anna Sophie Schack Rantzaus død i 1760 blev alle hendes besiddelser via testamente oprettet som et stamhus. Oprettelsen af stamhuse var typisk for denne tid, og betød at godset ikke kunne deles ved arv eller salg. Da arven var behæftet med stor gæld, kunne stamhuset Giesegaard med de tilhørende schackske fideikommisgodser Gram og Nybøl først oprettes i 1766. Slægten besad desuden grevskabet Schackenborg. Efter grevinde Anna Sophie Schack Rantzaus død forblev stamhuset i slægten de næste ca. 250 år.

I 1790 tilfaldt stamhuset Knud Bille Schack, som dog først blev myndig i 1798. Under hans ejerskab blev stamhusets gæld imidlertid ikke mindre, hvilket især skyldtes Englandskrigene, der ødelagde korneksporten, samt den landbrugskrise, der fulgte efter. I 1821 døde Knud Bille Schack på en badeferie til Karlsruhe, og Giesegaard blev herefter overtaget af nevøen Henrik Adolph Brockenhuus-Schack.

Henrik Adolph Brockenhuus-Schack blev i 1822 optaget i den danske grevestand som greve Brockenhuus-Schack. Også hans ejertid var præget af tidens landbrugskrise. Dog kom der efterhånden bedre tider for landbruget, og i 1830'erne og 1840'erne blev der således gjort et stort stykke arbejde for at bringe Giesegaard tilbage på fode. Han døde i 1847, hvorefter stamhuset overgik til sønnen Knud Bille Brockenhuus-Schack, der herefter var herremand på Giesegaard indtil sin død i 1892, hvor stamhuset gik over til hans søn, Adolph Ludvig Brockenhuus-Schack.

I 1922, under Adolph Ludvig Brockenhuus-Schacks eje, blev stamhuset ophævet i henhold til lenafløsningsloven af 1919. Dette betød, at Giesegaard som andre majorater blev betydeligt reduceret, da store dele af dens jorder blev afgivet til staten og udstykket til mindre husmandsbrug. Giesegaard forblev stadig i slægten, og i 1924 kom gården til Frederik Knud Bille Brockenhuus-Schack.

Giesegaard er i 2013 stadig i slægten Brockenhuus-Schacks eje, eftersom den er ejet af Niels Brockenhuus-Schack og Michael Brockenhuus-Schack, der driver moderne landbrug på gården. Endvidere udlejes bygninger til beboelse og arrangementer.

Gårdens stamdata gennem tiden

Giesegaard

Giesegaard
Giesegårdvej 72
4100 Ringsted
Opført 1750-51, udvidet 1843, ombygget 1873. Restaureret 1904 og 2000-02
Ja.Offentlig adgang til parken alle hverdage
Sjælland - Ringsted
369 ha
3115 ha 
 - ager 1013 
 - skov 1499 
 - andet 603 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning - oplevelsesøkonomi
-
Niels greve Brockenhuus-Schack, Michael greve Brockenhuus-Schack
SGS 2011, giesegaard.dk, Stilling, s. 431
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk