Ejerhistorie

Gislingegaard blev oprettet som hovedgård af konferensråd Peder Benzon ved kongelig bevilling den 8. april 1730. Han nedlagde to bondegårde i byen Gislinge for at oprette hovedgården, hvis gods blev på 20 tønder hartkorn. Godset, som lå lige syd for byen Gislinge, blev senere udvidet med yderligere 15 tønder hartkorn. Peder Benzon var godssamler, og han købte således mange herregårde og samlede mange fæstegårde. Tilmed oprettede han en del herregårde trods det faktum, at det langt fra var en guldgrube i denne tid. Dog fik han foreviget sit navn gennem de herregårde, han oprettede, da de fik navne som Benzonsdal, Benzonseje og Benzonslund. Gislingegaard lod han dog beholde landsbyens navn.

Efter Peder Benzons død i 1736 blev gården, hvis tilliggender i de omkringliggende byer var på omkring 30 gårde og 30 huse, solgt til amtsforvalter Jacob Jørgensen. Gården var herefter præget af mange ejerskifter indtil 1771, hvor den blev overtaget af justitsråd Erik Svitzer.

Erik Svitzers fader, Claus Erichsen Svitzer, havde været en dygtig landmand og samtidig foregangsmand for tidens landboreformer. Erik Svitzer trådte i sin faders fodspor, hvilket betød, at Gislingegaards marker, der hidtil var blevet dyrket i fællesskab med bønderne, nu blev udskiftet. Gennem gravning af vandløb kunne tilknyttede enge afvandes, og Erik Svitzer opgav markernes trevangsbrug til gengæld for en ni-marks kobbeldrift, der gav mere jord til græsning af kvæg. Dermed kunne gårdens mejeri udvides betydeligt. Efter gårdens brand i 1773 flyttede han Gislingegaard fra Gislinge by til dens nuværende plads syd for landevejen.

Årene lige før og efter 1800 var præget af stigende konjunkturer, og Gislingegaard blev del af ejendomsspekulanters køb og salg. Mellem 1813 og 1830 ramte en landbrugskrise landet, og prisen på Gislingegaard faldt drastisk. Da baron Herman Frederik Løvenskiold købte gården i 1845, var prisen igen steget. I samtlige af sine 25 års besiddelse af gården lod Løvenskiold den bortforpagte, ligesom han begyndte salget af fæstegårdene til bøndernes selveje.

I 1915 overtog Udstykningsforening For Sjælland og Fyns Stifter Gislingegaard. En del af gårdens jord blev her udstykket, og ni selvstændige brug blev således oprettet. Hovedparcellen blev samme år solgt til proprietær Christoffersen.

I 2013 ejes Gislingegaard Gods af Ejnar Dissing. Med Hyllegaard er godset på 246 hektar.

Gårdens stamdata gennem tiden

Gislingegaard

Gislingegård
Gislingegård 3
4532 Gislinge
Hovedbygningen er opført 1873
Ingen oplysninger
Sjælland - Holbæk
-
-
250 ha 
 - ager 222 
 - eng 16 
 - skov 12 
landbrugsdrift/skovbrug
-
E Dissing
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 396
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk