Ejerhistorie

Gjeddesdal blev oprettet som herregård i 1672 af Holger Vind, der tilhørte den danske ur-adelsslægt Vind. Gjeddesdal blev oprettet af jorder fra nedbrudte gårde i landsbyen Pårup. Den nyerhvervede gård lod Holger Vind opkalde efter sin hustru Margrethe Gjedde, som kom til at besidde gården efter hans død. Efter Margrethe Gjeddes død i 1706 solgtes gården til Niels Benzon.

Niels Benzon var en del af den danske adelsslægt Benzon, som oprindeligt stammede fra Hamborg. Niels Benzon døde allerede i 1708, hvorefter hans søn, Lars Benzon, overtog Gjeddesdal. I 1714 solgte Lars Benzon Gjeddesdal til sin broder, Peder Benzon, som kraftigt udvidede herregårdens jorder bl.a. ved at nedlægge alle bondegårdene i landsbyen Torslundelille.

I 1730 var godset så stort, at det kunne betale sig for Peder Benzon at udskille knap halvdelen af jorderne og oprette herregården Benzonsdal. Det var et anseeligt gods bestående af de to herregårde Gjeddesdal og Benzonsdal, som Peder Benzon efterlod sig ved sin død i 1735, og som på auktion blev købt tilbage af broderen Lars Benzon. I 1740 blev Benzonsdal solgt til en tredje bror, Jacob Benzon.

I 1761 solgte Lars Benzons arvinger Gjeddesdal videre til adelsmanden Herman Lengerken von Kløcker. Han oprettede et stamhus af Gjeddesdal med tilhørende fæstegårde. Oprettelsen af stamhuse var typisk for denne tid og betød, at godset ikke kunne opdeles ved arv eller salg. Stamhuset ophævedes dog kort herefter, og hans enke, Caroline v. Hoppe, solgte i 1774 Gjeddesdal til Michael Wulff Gøye.

Michael Wulff Gjøe interesserede sig meget for tidens oplysningstanker og for bondestandens kår. Han ønskede at fremme overgangen til bøndernes selveje gennem udskiftning. Efter Michael Wulff Gjøes død i 1795 solgte hans arvinger Gjeddesdal i 1797 til Jens Laurids Barfred. Jens Laurids Barfred måtte overtage godset på den testamentariske betingelse, at godsets fæstebønder skulle have tilbud om at købe deres gårde fri. Ikke alle fæstebønderne var interesserede i at købe deres gårde, men hovedparten blev solgt i henhold til en pris fastsat i testamentet.

En del af summen fra salget af Gjeddesdal blev sat i det "Gjøe'ske Legat", ligeledes testamentarisk bestemt, som senere i 1800-tallet oprettede Tune Landboskole. Skolen drives fortsat i 2013 som kursuscenter for landbruget.

Under Jens Laurids Barfreds eje udvides Gjeddesdals jorder, og i 1819 lod han dele af Gjeddesdals nordlige områder udskille til oprettelse af avlsgården Barfredshøj. Jens Laurids Barfred gik dog fallit og måtte sælge Barfredshøj, hvorefter Gjeddesdal overgik til Heinrich Christian Valentiner.

Valentiner var en urgammel sønderjysk slægt, der var indgiftet i gamle adelsfamilier. Ved Heinrich Christian Valentiners død i 1831 tilfaldt gården sønnen Adolph Valentiner. Under Adolph Valentiners eje blev Gjeddesdals hovedbygning ombygget og hele dens areal drænet. Pionerarbejdet blev gennemført på seks år, og Gjeddesdal blev den første drænede gård i Danmark.

Gjeddesdal fortsatte herefter i 1868 i arv til Adolph Valentiners søn, Heinrich Nicolai Valentiner. Heinrich Nicolai Valentiner besad Gjeddesdal frem til 1905, hvor han overdrog Gjeddesdal til sønnen, Adolph Herman Valentiner. I 1916 under hans eje brændte den gamle hovedbygning, og han lod en ny hovedbygning opføre.

I 1927 solgte Adolph Herman Valentiner Gjeddesdal til Martin Nymann, hvis barnebarn ejer og driver gården i 2013. Barfredshøj blev købt i 1989 og drives efter 170 års adskillelse igen under Gjeddesdal.

Gårdens stamdata gennem tiden

Gjeddesdal

Gjeddesdal
Gjeddesdalsvej 76
2670 Greve
Hovedbygningen er opført 1916 efter brand
Ingen oplysninger
Sjælland - Greve
-
533.3 ha 
 - ager 370 
 - eng 11 
 - skov 28 
 - forpagtet 92.1 
 - andet 32.2 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Søren Nymann
SGS 2011, gjeddesdal.dk, Roussell, bd. 1, s. 300
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk