Ejerhistorie

Hørbylund blev ejet af Peder Nielsen i starten af 1300-tallet. Den næste kendte navngivne ejer var Jep Vognsen, der ejede gården omkring 1460. Denne Jep Vognsen tilhørte en indflydelsesrig nordjysk adelsslægt; selv var han på dette tidspunkt imidlertid blot væbner, dvs. at han endnu ikke var blevet udnævnt til ridder.

Først i slutningen af 1500-tallet kendes den næste ejer. Gården var nu ejet af Jesper Tordsen Vognsen, der dog ikke var direkte beslægtet med den tidligere ejer. Vognsens slægtninge ejede gården i et par generationer - først overgik gården til Vognsens søn, Mads Jesper Vognsen, og omkring 1540 til nevøen Mads Jonsen Viffert.

Ved Mads Jonsens død i 1562 overgik gården til hans datter Mette Viffert, der døde i 1597. Der fulgte herefter en årrække med noget usikre ejerforhold, men i 1630'erne blev gården købt af den ugifte Kirstine Juul.

Kirstine Juul, der stammede fra herregården Kongstedlund, sad på Hørbylund i mere end 40 år. Hun efterlod sig ingen direkte arvinger, og ved hendes død i 1674 blev Hørbylund derfor delt mellem hendes to nevøer Niels Juul og Gjord Galt.

I begyndelsen af 1690'erne opkøbte Holger Pachs fra herregården Sæbygård hele Hørbylund. Pachs døde kort tid efter, men enken Elisabeth Bille drev godserne videre indtil hendes død i 1723, hvor de overgik til svigersønnerne Lage Beck Arenfeldt og Niels Rosenkrantz.

Arenfeldt, der allerede ejede de to vendsysselske herregårde Knivholt og Bangsbo, købte hurtigt svogerens andel og blev dermed eneejer af gården. Få år efter Arenfeldts død i 1735 solgte hans enke Anne Sophie Pachs Hørbylund til Anders Christian Brønnum, der var forpagter på Stenshede.

Anders Christian Brønnum gennemførte de første reformer af gårdens drift, og han var således ansvarlig for at udskifte store dele af fæstegodset før sin død. Brønnum efterlod sig ingen sønner, og Hørbylund blev på en auktion købt af Søren Bering, der samme år giftede sig med Anders Christian Brønnums datter.

I 1802 solgte Søren Bering Hørbylund til et konsortium af godsslagtere. De såkaldte godsslagtere opkøbte mange herregårde i Vendsyssel omkring 1800. De solgte fæstegodset fra og udstykkede hovedgårdsjorden i lodder, som de solgte til højestbydende, og "slagtede" i realiteten den driftsenhed, som hovedgårdene tidligere udgjorde.

Også Hørbylund blev udstykket og solgt, hvorefter hovedparcellen blev solgt videre. Landbrugskrisen, der startede i kølvandet på Napoleonskrigene og statsbankerotten, bevirkede, at Hørbylund i første halvdel af 1800-tallet havde svært ved at løbe rundt, og i 1826 var den daværende ejer - en tidligere godsslagter Arent Hassel Rasmussen - tvunget til at overdrage gården til staten, som han skyldte penge i skat.

Staten solgte Hørbylund på auktion, hvor den blev købt af Niels Riis Larsen. Hørbylund forblev i hans slægt i over et århundrede, indtil den under krisen i 1930'erne blev overtaget af Sæby bank.

I år 2013 var Hørbylund ejet af Niels Jørgen-Lunden, der også ejede Hejselt.

Gårdens stamdata gennem tiden

Hørbylund

Hørbylund Hovedgård
Hørbylundvej 95
9300 Sæby
Hovedbygningen er opført 1876-93
Ingen oplysninger
Nordjylland - Frederikshavn
-
-
113 ha 
 - ager 104 
 - eng 6 
 - skov 3 
landbrugsdrift/skovbrug
Sameje med Hejselt Hovedgård
Niels-Jørgen Lunden
SGS 2011, Roussell, bd. 10, s. 146
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk