Ejerhistorie

Mindstrups ejerforhold kan spores tilbage til begyndelsen af 1500-tallet, hvor gården i 1503 var ejet af Palle Splid Fasti. Gården blev herefter nedarvet i slægten Fasti, indtil Christence Splid Fasti i 1637 solgte den til Christen Thomesen Sehested.

Christen Thomesen Sehested gjorde karriere i kongens tjeneste. I 1629 blev han således lensmand på Helsingborg og Kalø, ligesom i 1640 blev udnævnt til kongens kansler. Kanslertitlen betød, at han blev daglig leder i Danske Kancelli, der var landets centrale regeringsorgan. Han var imidlertid også en konservativ adelsmand, der fuldt ud støttede adelens særlige privilegier, og han var således en af kræfterne bag Frederik III's (1609-1670) meget hårde håndfæstning i 1648.

Christen Thomesen Sehested døde i 1657, hvorefter Mindstrup overgik til hans svigersøn, Peder Reedtz, der også blev kansler. Han solgte i 1665 gården til Jochum Frederik Pentz, der allerede året efter afhændede den til Iver Krabbe. Hans sønner, Christen og Jacob Iversen Krabbe, solgte i 1687 Mindstrup til Jørgen Knudsen, der ejede gården frem til sin død i 1704.

Mindstrup kom i 1759 til Emanuel Thygesen, der lagde gården under Mattrup, som blev hovedgården i et forsøg på at samle 200 tønder hartkorn under sig. Det skulle man nemlig have for at danne en komplet herregård, som kunne opnå skattefrihed for hovedgårdsjorden, og netop det var Emanuel Thygesens plan. Samme år oprettede han også et stamhus af gårdene, dvs. han båndlagde dem sådan, at de hverken kunne sælges, pantsættes eller deles ved arv. Stamhuset skulle nedarves udelt efter en nøje fastlagt arvefølge.  

Mindstrup blev dog alligevel udskilt af hovedgården igen allerede i 1798, så der fik gården ny ejer. Det var Thyge Jespersen de Thygeson, som også ejede Mattrup, og som samme år fik bevilling på at sælge godset uden at miste hovedgårdens skattefrihed. Der blev virkelig spekuleret i køb og salg. Han solgte straks Mindstrup til forpagteren Mouritz Schmidt, som også frasolgte nogle parceller i 1803. I 1807 mistede gården derfor sin skattefrihed alligevel. Nu blev frasalget af fæstegårdene til selveje også påbegyndt.

I 1870 købte Carl Ferdinand Seidelin Mindstrup, og med den familie gik gården nu ind i en rivende udvikling. Carl Ferdinand Seidelin gav gården en hovedrestaurering i 1873, og nye fløje blev opført. Han drænede desuden marker og anlagde engdrag. Seidelin-familien ejede herefter Mindstrup frem til 2006.

Mindstrup er i 2013 ejer af Kristian og Jørgen Østergaard Thomsen, som driver landbrug på gården.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Mindstrup

Mindstrup
Mindstrup Skovvej 1
7173 Vonge
Stuehuset er opført 1772
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Vejle
-
-
landbrugsdrift/skovbrug
Kaldes også Store Mindstrup
Kristian Østergaard Thomsen, Jørgen Østergaard Thomsen
Estvad Petersen, s. 107, ois.dk, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk