Ejerhistorie

Vordingborg rytterdistrikt indeholdt i alt tolv herregårde, deriblandt Vordingborg Slot og Vordingborg Slots ladegård. I årene 1715-1717 blev kronens gods samlet i tolv rytterdistrikter, som skulle sørge for underhold af hærens rytterregimenter. Men idéen blev allerede sløjfet igen i 1760'erne. Rytterdistrikterne blev nedlagt, og Kronens herregårde solgt fra mellem 1760 og 1780.

Ved salget af det vordingborgske ryttergods i 1774 købte Reinhard Iselin fire herregårde. Af sine nyerhvervelser oprettede han to selvstændige godskomplekser, Iselingen og Rosenfeldt. Som centrum i sidstnævnte gods opførte han i 1776-1777 en ny herregård, Rosenfeldt.

Reinhard Iselin kom fra Basel, hvor han arbejde sig op fra bunden i et handelshus, inden han drog mod København. Efter ni år i København etablerede han sit eget handelshus under navnet R. Iselin & Co., der hurtigt blev hovedstadens mest betydelige handelshus.

Reinhard Iselin var meget interesseret i de store handelskompagnier og fungerede i årene 1759-1769 som direktør for det asiatiske kompagni. Desuden blev han optaget i direktionen i det nye afrikanske kompagni.

Reinhard Iselin blev adlet som baron Iselin i 1776, men døde allerede i 1781. Godserne gik til hans enke Anna Elisabeth, som samme år oprettede to stamhuse til hver af sine døtre: Iselingen og Rosenfeldt. Ved at oprette et stamhus sikrede Anna Elisabeth sig, at godset ikke i fremtiden kunne blive delt mellem mange arvinger eller forsvinde ud af familiens eje.

Rosenfeldt gik til datteren Anna Elisabeth, som var gift med Pierre G.A. Bosc de la Calmette, der var amtmand over Møn. Ved hans død i 1803 fik familien tilladelse til at opløse stamhuset Rosenfeldt og sælge herregårdene til handelsmanden Jens Lind, der endnu samme år solgte godset til Frederik Hoppe. Han videresolgte allerede Rosenfeldt i 1805 til Rasmus Lange og Frederik Hastrup. Rasmus Lange solgte dog sin del til Frederik Hastrup i 1809. Frederik Hastrup havde mange problemer under de svære tider i begyndelsen af 1800-tallet. Først krigene og senere statsbankerotten gav ham ikke andre muligheder end at udnytte godset og skovene til det yderste for at skaffe penge. Selvom Frederik Hastrup ejede Rosenfeldt frem til 1844, så er der ikke mange minder fra hans tid på gården.

Frederik Hastrup solgte til Oscar O'Neill Oxholm. I hans tid på Rosenfeldt blev hoveriet ophævet, fæstegårdene blev frasolgt, og et stort anlagt dræningsarbejde blev udført på godsets marker. Efter Frederik Hastrups rovdrift på skovene gjorde Oscar Oxholm en stor indsats for at få dem bragt tilbage til normal tilstand.

På selve Rosenfeldt byggede han en del om, og i 1868 begyndte han at opføre en ny hovedbygning.

Da Oscar Oxholm døde på Rosenfeldt i 1871, overtog hans enke driften af godset til sin død i 1882, hvorefter den ældste søn, Carl Oxholm, arvede Rosenfeldt. Carl Oxholm havde en stor interesse i Rosenfeldts drift; frem til sin død i 1914 foretog han adskillige ombygninger og renoveringer.

I 1914 gik Rosenfeldt til enken Sophie Marguerite, der drev gården til sin død i 1935, hvorefter nevøen Oscar Oxholm arvede Rosenfeldt. Oscar Oxholm lavede også en del forbedringer på bygningerne til Rosenfeldt og skabte forbedringer i godsets drift, der skulle lægges om til et mere moderne landbrug.

I 1949 overtog datteren Elsa Oxholm Rosenfeldt, og i dag er godset ejet af Peter Oxholm Tillisch, der driver Rosenfeldt som et moderne land-, skov-, og jagtbrug.

Gårdens stamdata gennem tiden

Rosenfeldt

Rosenfeldt
Rosenfeldt 1
4760 Vordingborg
Hovedbygningen er opført 1868-69, restaureret 1882 og 1938. Avlsgården opført 1776-77
Kan ses fra vej
Sjælland - Vordingborg
577 ha
2315 ha 
 - ager 1600 
 - skov 439 
 - eng 140 
 - andet 136 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning - oplevelsesøkonomi
Kaldes også Rosenfelt. Se også Øbjerggård
Peter Oxholm Tillisch
SGS 2011, Stilling, s. 452
Hans Henrik Tholstrup
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk